38403010-38469808

ردیف

عنوان

آغاز

پایان

1

ثبت نام تابستان 96

27 خرداد

8 تیر

2

تعیین سطح ورودی های جدید

27 خرداد


8 تیر

 

3

آغاز و پایان ترم عادی


10 تیر

23 شهریور

4

آغاز و پایان سه روز در هفته (اول)


10تیر

 16 مرداد(زوج)

19 مرداد(فرد)

5

ثبت نام سه روز در هفته (دوم)

15 مرداد

19 مرداد

6

آغاز و پایان سه روز در هفته (دوم)


21 مرداد(زوج)

22 مرداد(فرد)

29 شهریور

 

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir