38403010-38469808

×

هشدار

Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js

ردیف

عنوان

آغاز

پایان

1

ثبت نام پاییز 96

23 شهریور

10 مهر

2

تعیین سطح ورودی های جدید

23 شهریور


10 مهر

 

3

آغاز و پایان ترم عادی


11 مهر

28 آذر

4

آغاز و پایان سه روز در هفته (اول)


11مهر

17 آبان

5

ثبت نام سه روز در هفته (دوم)

15 آبان

21 آبان

6

آغاز و پایان سه روز در هفته (دوم)

20 آبان

30 آذر

 

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir