38403010-38469808

 

روز و ساعت

استاد

نتایج

 PA1 شنبه-چهارشنبه 20-18  خانم اخوان دریافت فایل 
PA4 شنبه-چهارشنبه 20-18 آقای ارکاک دریافت فایل
PA2 فرد دوم 12-10 آقای نقی پور دریافت فایل
PA2 زوج دوم 18-16 خانم اسدیان دریافت فایل

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir