38403010-38469808

سطح

استاد

نتایج

 آلمانی 5 زوج 14-12
خانم جایز

دریافت فایل 

آلمانی3 زوج اول 20-18
آقای جباری

دریافت فایل

آلمانی1 زوج اول 18-16
آقای جباری

دریافت فایل

آلمانی2 زوج دوم 18-16
آقای جباری

دریافت فایل

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir