38403010-38469808

سطح

استاد

نتایج

 آلمانی1 زوج دوم 20-18
خانم جایز

دریافت فایل

 آلمانی2 زوج دوم 20-18
خانم بابادیانی

دریافت فایل

آلمانی3 فرد دوم 12-10
آقای جباری

دریافت فایل

آلمانی4 فرد دوم 16-14
آقای جباری

دریافت فایل

آلمانی5 فرد دوم 20-18
خانم بابادیانی

دریافت فایل

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir