38403010-38469808

روز و ساعت

استاد

نتایج

CAE1 یکشنبه-سه شنبه 20-18

آقای ارکاک
دریافت فایل

CAE2 یکشنبه-سه شنبه 20-18

آقای نقی پور دریافت فایل

CAE3 پنجشنبه 20-18

آقای غروی دریافت فایل

CAE4 یکشنبه-سه شنبه 18-16

آقای نقی پور
دریافت فایل

CAE5 پنجشنبه 17-13

آقای نقی پور دریافت فایل

CAE2 پنجشنبه 20-16

آقای ارکاک
دریافت فایل

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir