38403010-38469808

ردیف

عنوان

آغاز

پایان

1

ثبت نام پاییز 96

23 شهریور

10 مهر

2

تعیین سطح ورودی های جدید

23 شهریور


10 مهر

 

3

آغاز و پایان ترم عادی


11 مهر

28 آذر

4

آغاز و پایان سه روز در هفته (اول)


11مهر

17 آبان

5

ثبت نام سه روز در هفته (دوم)

15 آبان

21 آبان

6

آغاز و پایان سه روز در هفته (دوم)

20 آبان

30 آذر

 

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir