38403010-38469808

×

هشدار

Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js

آموزش زبان فرانسه در کالج آذران مشهد

*        زبان فرانسه در کالج آذران از سال 1385 در چهار سطح بین المللی B2,B1,A2,A1تدریس می شود.

*        کلاس های گفتار و شنیدار ویژه زبان آموزان سطح A2 و بالاتر بر پایه متد saison(چاپ 2015/فرانسه) برای اولین بار در ایران در کالج زبان آذران مشهد تدریس می شود.

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir