38403010-38469808

×

هشدار

Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js

آموزش زبان آلمانی در کالج زبان آذران مشهد

 

آموزش زبان آلمانی در چهار مهارت Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen مهارت شنیداری،

گفتاری، خواندن و نوشتن  با متد مورد استفاده در آموزشگاه های گوته Goethe در سراسر جهان بر اساس کتاب Menschen

صورت می پذیرد.

در کالج آذران آموزش کتاب Menschen در سه سطح B1, A2, A1 صورت می پذیرد که در نهایت با قواعد و فرهنگ مردم کشورهای آلمانی زبان آشنا خواهید شد.

با آموزش کامل این مهارت ها می توانید به راحتی در آلمان ،اتریش و یا سوییس تحصیل و یا زندگی کنید.

بر اساس متد Menschen هر سطح شامل 2 کتاب و هر کتاب دارای 12 درس است.که در کالج زبان آذران مشهد در هر فصل (دوترم) یک کتابتدریس خواهد شد.

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir