38403010-38469808

×

هشدار

Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js

دوره

زمان کلاس

شهريه عادي(ریال)

كاركنان دولت و

سايردانشجويان(ریال)

كاركنان و دانشجويان دانشگاه فردوسي(ریال)

A1U1,…,B1U1,…, B2U4

و

مکالمه های فرانسه

دو روز در هفته صبح

(10-8 و 12-10

14-12 و 16-14)

1150000

1050000

950000

دو روز در هفته عصر

( 18-16 و 20-18 )

يک روز در هفته

سه روز در هفته (زوج-فرد)

1250000

1150000

1050000

مرور گرامر

800000

750000

700000

تقویت گفتار و شنیدار

800000

750000

700000

شهريه دوره هاي انگليسی - سال 1395

دوره

زمان کلاس

شهريه عادي(ریال)

كاركنان دولت و

سايردانشجويان(ریال)

كاركنان و دانشجويان دانشگاه فردوسي(ریال)

Start

C1 , C2 , … , C7

C8 ,C9 , … ,C15 ,C16

Panel 1 , . . . ,Panel 5

دو روز در هفته صبح

(10-8 و 12-10

14-12 و 16-14)

1080000

980000

880000

دو روز در هفته عصر

( 18-16 و 20-18 )

يک روز در هفته

سه روز در هفته (زوج-فرد)

1180000

1080000

980000

FCE 1 , …, FCE 5

1380000

1270000

1160000

CAE 1, …, CAE 5 ،CPE 1, …, CPE 5

1430000

1320000

1210000

Book Club

1000000

950000

900000

IELTS(هر مهارت)

1500000

1430000

1380000

Talk

600000

600000

600000

 

شهریه عادي(ریال)

 

کارکنان و دانشجویان

سایر مراکز(ریال)

 

کارکنان و دانشجویان

دانشگاه فردوسي(ریال)

 

1/250/000

 

1/150/000

 

1/050/000

 

زیر مجموعه ها

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir