38403010-38469808

 

شهریه عادي(ریال)

 

کارکنان و دانشجویان       سایر مراکز(ریال)

 

کارکنان و دانشجویان دانشگاه فردوسي(ریال)

 

1/250/000

 

1/150/000

 

1/050/000

 

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir