38403010-38469808

×

هشدار

Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js

دوره

زمان کلاس

شهريه عادي(ریال)

كاركنان دولت و

سايردانشجويان(ریال)

كاركنان و دانشجويان دانشگاه فردوسي(ریال)

A1U1,…,B1U1,…, B2U4

و

مکالمه های فرانسه

دو روز در هفته صبح

(10-8 و 12-10

14-12 و 16-14)

1150000

1050000

950000

دو روز در هفته عصر

( 18-16 و 20-18 )

يک روز در هفته

سه روز در هفته (زوج-فرد)

1250000

1150000

1050000

مرور گرامر

800000

750000

700000

تقویت گفتار و شنیدار

800000

750000

700000

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir