38403010-38469808

×

هشدار

Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js

الف- شرايط ثبت نام :

1- تغيير زمان كلاس پس ازثبت نام به هيچ عنوان مقدور نخواهد بود. لطفا ًدر انتخاب زمان كلاس دقت فرماييد .

2- منحصرا ً دانش پذيراني كه موفق به قبولي نشوند ، براي يك نوبت و در صورت وجود ظرفيت خالي،اجازه تغيير

در برنامه كلاسي خود را خواهند داشت .

 

ب – شرايط استرداد شهريه :

1- هر كلاس با توجه به سطح علمي و موقعيت زماني داراي حد نصاب معيني براي تشكيل مي باشد .در صورت عدم تكميل ظرفيت ، كلاس تشكيل نخواهد شد و هزينه داوطلبان استرداد مي شود .

2- پس از ثبت نام و تا قبل از شروع ترم ، در صورت درخواست استرداد وجه ، شهريه پس از كسر 10% به داوطلب باز گردانده مي شود .

3- پس از شروع ترم به هيچ عنوان شهريه مسترد نمي گردد .

4- چنانچه کلاس ثبت نام شده تشكيل نگردد ، كل شهريه مسترد خواهد گرديد .

ج- مقررات آموزشي :

اساسي ترين عامل پيشرفت در هر مؤسسه و سازماني نظم وانضباط مي باشد . بدين لحاظ مي توانيد با رعايت مقررات آموزشي ما را در اين امر ياري فرماييد .

1- از آنجا كه اين مجموعه ، يك مؤسسه آموزش عالي و زير نظر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري است ، بنابراين لازم است حتما ً مقررات حضور در كلاس را همانند حضور در يك مركز دانشگاهي رعايت فرماييد .

2- دانش پذير موظف است به موقع سر كلاس حضور يابد. بنابراين زمان رفت و آمد را به صورتي تنظيم فرماييد كه حداقل 5 دقيقه قبل از شروع درس در كلاس حضور داشته باشيد .

3- حداكثر غيبت موجه دانش پذير ، 4 جلسه در طول ترم مي باشد .

بديهي است غيبت بيش از 4 جلسه، محروميت از امتحان پايان ترم را به دنبال خواهد داشت .

در صورت غيبت كمتر از 4 جلسه ، با نظر استاد مربوطه از نمره كلاسي كسر خواهد گرديد .

4- جهت قبولي در هر كلاس ، دانش پذير بايد از 100 نمره (40% نمره امتحان پايان ترم و 60% نمره فعاليت كلاسي ) حداقل نمره 75 را كسب نمايد. (جزئيات بارم بندي نمرات ممكن است با توجه به سطوح مختلف، متفاوت باشد . )

5- از دانش پذيران محترم به وي‍ژه بانوان گرامي تقاضا مي شود براي حضور در مؤسسه رعايت پوشش متعارف اسلامي را بفرمايند . در صورت مشاهده عدول از اين موارد ، از حضور آنان در مؤسسه ممانعت به عمل خواهد آمد .

6- بعد از كلاس ، از توقف در داخل راهروها خودداري نماييد .

7- پس از اتمام كلاس ، صندلي ها را به حالت اول برگردانيد .

8- به هيچ وجه جلوي در ورودي مؤسسه توقف نفرماييد .

9- خواهشمند است تلفن هاي همراه خود را در هنگام ورود به مؤسسه خاموش فرماييد .

10- مؤسسه در طول مدت تحصيل ، هيچ گونه گواهي مبني بر " اشتغال به تحصيل " صادر نخواهد كرد . ليكن تأييديه گذراندن يك دوره آموزشي ، در صورت تقاضاي دانش پذير از سوي موسسه صادر خواهد شد .

 

 

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir