38403010-38469808

×

هشدار

Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js to /home/azaranac/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js

روز و ساعت

نام استاد

نتایج

عربی4 زوج دوم 8:15-6:45

خانم شیخی

دریافت فایل

عربی2 فرد دوم 9:45-8:15

خانم شیخی

دریافت فایل

روز و ساعت

استاد

نتایج

 شنبه-چهارشنبه20-18  خانم هادی تقی دریافت فایل 

روز و ساعت

استاد

نتایج

یکشنبه-سه شنبه 5-3:30 خانم شبانی دریافت فایل

 

روز و ساعت

استاد

نتایج

PA3 شنبه-چهارشنبه 6:40-5:10 خانم جلالی  دریافت فایل 
PA3 یکشنبه-سه شنبه 8:15-6:45
خانم یوسفی
دریافت فایل
PA4 پنجشنبه 1:15-10
خانم یوسفی
دریافت فایل
فرد دوم 6:40-5:10
خانم اخوان
دریافت فایل

زیر مجموعه ها

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir